CINREY ELEKTRICITEItSWERKEN

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend
voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke
hieronder zijn vermeld.
2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten.
Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de
levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
4. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het
gebruik of de voortverkoop van de goederen.
5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt
verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
6. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen.
7. Bij niet-betalen van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder
voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag.
Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd
ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 €.
8. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten
belope van 15% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van 50 € en dit onder uitdrukkelijk
voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen
9. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter
over op de koper van bij de contractsluiting.
10. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij de
ondertekening van de bestelbon, één derde bij de aanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij de
oplevering of de voltooiing ervan.
11. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
12. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
13. Bij de bestelling/installatie zal de klant aan de verkoper/installateur alle zichtbare en onzichtbare
karakteristieken van de ondergrond kenbaar maken: waterleidingen, gasleidingen, elektrische leidingen,
verwarmingselementen of andere voorwerpen welke zich in de bekleden ondergrond bevinden. Doet hij dit niet,
dan zal de klant alle kosten moeten dragen van eventuele reparaties of vervangingen.
14. De aanwezigheid van de klant of zijn lasthebber is steeds vereist aan het begin van elke werkdag. Indien de klant
of zijn lasthebber niet aanwezig blijkt en er voor de goede uitvoering van de overeenkomst niet eerder besproken
werken uitgevoerd dienen te worden ontslaat de klant Cinrey Comm.V ervan de niet voorziene werken eerst
schriftelijk door hem of zijn lasthebber goed te laten keuren. Door zijn afwezigheid mandateert de klant Cinrey
Comm.V die werken uit te voeren welke noodzakelijk zijn om de bestelde werken alsnog te kunnen uitvoeren. De
niet voorziene werken zullen de klant aangerekend worden in regie.
15. De garanties van Cinrey Comm.V blijven beperkt tot de garantievoorwaarden gegeven door de fabrikant. Wij
adviseren de geleverde producten te onderhouden met de door de fabrikant voorgestelde onderhoudsproducten.
16. Worden de werken gestart en/of beëindigd onder ander geldende BTW-tarieven dan geldt in deze
prijsofferte/bestelbon, kan een aanpassing van het BTW-tarief doorgevoerd worden.
17. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar
de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

Contact opnemen met Cinrey Elektriciteiswerken

Adres

Cooppallaan 11 – 9230 Wetteren

Telefoon

Onze diensten

Algemene Elektriciteit

Iedereen, industriële onderneming of particulier, kan bij Cinrey terecht voor een pasklare oplossing voor alle elektrische installaties.

LED Verlichting

LED verlichting is de toekomst. Steeds vaker wordt de traditionele gloeilamp vervangen door energiebesparende LED lampen.

Domotica

Een slimme woning is een allround oplossing. Het neemt automatisch allerhande taken over van de bewoner(s).